Nandy

世间自是无事。

念之?忘之?亦若何?

庸人不过自扰。

得之?失之?又如何?

人生无非云烟。

成之?败之?皆奈何!

无好无坏,无喜无怒。

无欲无求,无色无相。

无过往,无以后。

无始……

无终……